Kontakt

TECHMADEX S.A.
ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa

tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
e-mail: techmadex@techmadex.com.pl


NIP 526-021-42-49
REGON 001368943

KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł wpłacony


 .
Strona główna > Automatyka > Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy

Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy

Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy (LWG) przy ciśnieniu roboczym powstało przy tłoczni gazu w Hołowczycach. Gazomierze są wzorcowane na innowacyjnym stanowisku, które będzie mogło pracować zarówno w trybie otwartym jak i zamkniętym. 

Zadaniem Laboratorium jest wzorcowanie wszystkich gazomierzy służących do rozliczeń na stacjach I i II stopnia.

Okres realizacji 11.2012 - 05_2017


Budowa LWG została zrealizowana w ramach projektu "Opracowanie i wdrażanie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym".
 

Typy obsługiwanych gazomierzy
 

Typ gazomierza Tryb zamknięty (strumień objętości) Tryb otwarty (strumień objętości)
Turbinowy do 4000 m3/h  do 6500 m3/h
Rotorowy d0 1600 m3/h do 1600 m3/h
Wirowy do 4000 m3/h do 6500 m3/h
Corliolusa w zakresie ograniczonym stratami ciśnienia 0.8 bar do 6500 m3/h podczas pracy sprężarek tłoczni 
Ultradźwiękowy do 4000 m3/h do 6500 m3/h
zwężkowy do 4000 m3/h do 6500 m3/h
 


Zadanie obejmowało:
 • opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 • zakupy know-how koncepcji budynku wraz z przyłączmi.
 • Zakupy instalacji orurowania stanowiska .
 • Zakupy wzorców głównych i pomocniczych.
 • Zakupy zestawu aparatury kontrolno-pomiarowej.
 • Prace budowlano motażowe związane z postawieniem hali technologicznej.
 • Budowa części socjalno-biurowej budynku laboratorium.
 • Wykonanie instalacji technicznej laboratorium wg schematu technologicznego.
 • Zakup dmuchawy wysokociśnieniowej i wymienników ciepła wraz z układami napędu, chłodzenia i automatyki.
 • Zakup instalacji technicznej laboratorium wg schematu technologicznego
 • Zakup know-how koncepcji ostatecznej analizy niepewności stanowiska oraz niezbędnych procedur nadzoru.
 • Zakup know-how raportu dotyczącego porównań międzylaboratoryjnych.
 • Zakup zestawu wyposażenia punktu przyjmowania i wydawania gazomierzy.
 • Wykonanie elemnetów zewnętrznych Laboratorium.
 • Opracowanie procedur i instrukcji.
 • Szkolenie pracowników.
Projekt i wykonanie: JELLINEK studio